Byfrokost: Sikker og levende by – er begge deler mulig?, Karvesvingen 2, onsdag, 18. september 2019

Med en ny sikkerhetslov, stadig smartere byer og et endret trusselbildet, øker etterspørselen etter sikkerhetskompetanse daglig. Parallelt opplever norske byer en sterk urbanisering og Oslo vil ha en befolkningsvekst på 24 prosent innen 2030.
I kjernen av den ***** byen finner vi kritisk infrastruktur, skjermingsverdige objekter og grunnleggende nasjonale funksjoner. Innføring av ny sikkerhetslov gjør at flere samfunnsaktører – og funksjoner – vil bli omfattet enn det som er tilfellet i dag.
Samtidig ser vi at aktører som PST og Politidirektoratet er lokalisert i tett befolkede områder og Regjeringskvartalet planlegges etablert innenfor ring 1 i Oslo. Og i skjæringspunktet mellom strenge sikkerhetskrav og høye krav til omgivelsers attraktivitet og godt byliv, oppstår nye byutviklingsparadokser i hovedstaden vår.
For hva skjer om PST flytter inn i naboblokka? Bør de kritiske objektene flyttes ut i "gokk"? Og kanskje viktigst: Hva vil det bety for byene våre?
I samarbeid med NOSIF arrangerer COWI  en ny Byfrokost på COWIs hovedkontor på Hasle i Oslo.
Program 
07.45-08.15 Registrering og frokost
08.15-08.20 Velkommen ved Øyvind Halnes, styreleder i Nosif.
08:20-08:40 Karianne Hansen, Statssekretær for samfunnssikkerhetsministeren. Implementering og eksekvering av ny sikkerhetslov – hva kan sikkerhetsbransjen vente seg? Og hva vil det nye regelverket bety for funksjonene som nå blir omfattet av loven?
08:40-08:55 Louise Fiil Hansen. Team Urbis/SLA. Oppgaven med å skape det nye Regjeringskvartal er den største og viktigste byutviklingsoppgaven i Norge på mange årtier. Prosjektet viser hvordan terrorsikring og trygghetsskapelse vil gå hånd i hånd med åpne og attraktive byrom og et levende og mangfoldig byliv.
08:55-09.10 Anita Øren, SINTEF. Er smarte byer virkelig smartere? Og kan smarte byer bli mer sårbare på grunn av kompleksiteten? Vi får presentert resultater fra et EU-forskingsprosjekt, "SmartResilience", der målet var å skape en innovativ holistisk metode for å vurdere kritisk infrastrukturs resiliens. 
09.10-09.20 Carl Erik Krefting, Søylen Eiendom. Hva skjer om du får en kritisk samfunnsfunksjon som nabo? Og hvem tar regningen når dette medfører endring i trusselbildet mot ditt bygg eller virksomhet? Vi får høre om hvordan økte krav til sikkerhet påvirker de som eier og forvalter eiendommene i sentrum.
09.20-09.30 Tom Hermansen, COWI. Kan bærekraft gi økt samfunnssikkerhet? Prinsipper fra Forsvarets sikring av sine bygg og baser har flere fellestrekk med det som anses som bærekraftige bygg og byutvikling. Med sin erfaring fra forsvarssektoren, drøfter Hermansen hvordan prinsipper fra sikring av forsvarsbaser kan overføres til en bærekraftig by.

Byfrokost: Sikker og levende by – er begge deler mulig?

Finn flere hendelser rundt deg
Få hendelses anbefalinger basert på din Facebook smak. Få det nå!Vis meg egnede arrangementer for megIkke nå